خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: یاکووس کامپانللیس

بایگانی نویسنده و مترجم: یاکووس کامپانللیس

غزل غزل‌ها

ــ چه زیباست محبوب من در جامه‌ی همه‌روزی خویش با شانه‌ی کوچکی در موهایش! هیچ کس آگاه نبود که او این چنین زیباست. ای دخترانِ آوش‌ویتس ای دخترانِ داخاو شما محبوب زیبای مرا ندیده‌اید؟ ــ در سفری بس دراز بدو بر خوردیم، نه جامه‌ئی بر تن داشت نه شانه‌ئی در موی ❑ ــ چه زیباست محبوب من که چشم و چراغ مادرش …

ادامه‌ی مطلب