خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: والتر بنیامین، سارا سمیعی

بایگانی نویسنده و مترجم: والتر بنیامین، سارا سمیعی

پرسه‌زن، والتر بنیامین

از کتاب «پرسه‌زن»ِ والتر بنیامین درباره‌ی اشعارِ شارل بودلر   خیابان پرسه زن را به سوی زمانی پایان یافته هدایت می کند. هر خیابان شیبی ست که او را اگر نه به سوی اصل و سرچشمه، دست کم  به گذشته ای می کشاند که می تواند چنان سحرانگیز باشده که گذشته ی او، گذشته ی شخصی او نباشد. با این …

ادامه‌ی مطلب