خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: مهشید شریفیان، ورنرلمبرسی

بایگانی نویسنده و مترجم: مهشید شریفیان، ورنرلمبرسی

نقبهایی به شعر و مرگ [۲] ورنر لمبرسی

هر شـعـر           مـیل به گـمـنامی دارد                                     و مـرگ نـیز هرشـعراز عـشـق مـیگوید                            و مرگ نـیز مرگ از هر شعری                          عـشـقی عـظـیم میـسازد شـعـر از هـر مـرگـی                        عشـقـی بزرگ می آفـریـند                                                           برای …

ادامه‌ی مطلب

نقب‌هایی به شعر و مرگ [۱] | ورنر لمبرسی

… شـعـر رابطـه ناشـناختـه ای با حقـیقـت دارد مرگ به همـچنـیـن شـعـر، مـرگ نـیـست اما از مرگ گذر میکند مرگ بسـان ِ شـعـر شانه به شانه ی خطر راه میسپرد مرگ ، شاعرانه است از آن رو که بازگشت ندارد شعر، مرگ ِ مرگ است شعر در معرض ِ خطر است چرا که ناگهان پرده از هستی ِ خود بر …

ادامه‌ی مطلب