خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: لویی کَلَفِرت، سارا سمیعی

بایگانی نویسنده و مترجم: لویی کَلَفِرت، سارا سمیعی

زنانِ لندنی

  همان‌طور که سیگارِ دیگری روشن می‌کردم تو نشسته بر لبه‌ی تخت جوراب‌هایت را درآورده‌ای و اکنون جرئت نمی‌کنی سر بلند کنی و به چشم‌هایم بنگری در اتاقی که هرگز در آن با هم نخوابیده‌ بودیم   گویی ناگهان زمان می‌میرد یا از حرکت می‌ایستد یک انحنای بلند به تخت نزدیک می‌شوم و تو را در آغوش می‌کشم در این …

ادامه‌ی مطلب