خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: فردریش هولدرلین، فرشته وزیری نسب

بایگانی نویسنده و مترجم: فردریش هولدرلین، فرشته وزیری نسب

گزیده هایی از هیپریون

خداست انسان وقتی رویا می بافد و گدا وقتی اندیشه می کند و وقتی خالی از شوربه جا می ماند پسرکی است نابکار که پدر از خانه رانده اش نگاهش  خیره به سکه های ناچیزی در دست که سر راهی پدراست از سر ترحم _____________________________________________ چیست تمامی آن کردار و اندیشه چندین هزار ساله ی آدمی  در برابر  یک لحظه …

ادامه‌ی مطلب