خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: علی ثباتی

بایگانی نویسنده و مترجم: علی ثباتی

بیست و دوم: سیزده طریقِ نگریستن اندر پرنده ای سیاه

(I) میان بیست کوه پاره ی برف پوش تنها همی جنیبد چشم پرنده ی سیاه   (II) شاخ برشاخ ، مرا خیالی سه گونه بود هم گونه ی درختی شاخین که برگونه ی شاخسارش نشسته بینی سه پرنده ی سیاه   (III) میان لال بازی یک پرده ی کوتاه به هرباد پاییزی پیچان پرنده ی سیاه   (IV) مردی و …

ادامه‌ی مطلب