خانه | بایگانی نویسنده و مترجم: روبر دسنوس، سارا سمیعی

بایگانی نویسنده و مترجم: روبر دسنوس، سارا سمیعی

آبرنگ

  سربازان مزرعه و کاخ را آتش زدند قلعه را ویران کردند و بقایای باستانیِ رومی را همان‌ها که پیروز بر زمان و آذرخش و آب نشانی از گذشته‌های دور بودند و اکنون خرابه‌هایشان منحرف کرده جویباران را بناهای اندوه و نفرت و جنگ سربازان مزرعه و کاخ را آتش زدند قلعه را ویران کردند و بقایای باستانیِ رومی را …

ادامه‌ی مطلب

نه عشق نمرده‌ است

  نه عشق نمرده است در این دل و چشم و دهان که به استقبال تشییع خویش می روند گوش فرادهید! بیزارم از زیبایی ها و رنگ و جمال عشق را دوست دارم، مهر و بیرحمی اش را عشقِ من تنها یک نام و یک شکل دارد همه چیز می گذرد لب ها به این لب می پیوندند عشقِ من …

ادامه‌ی مطلب

آنقدر خوابت را دیده‌ام

  آنقدر خوابت را دیده‌ام که واقعیتت را از دست داده‌ای آیا هنوز نرسیده وقت آن که در آغوشت کشم؟ و بر آن لب‌ها، بوسه زنم میلادِ صدای دلنشینت را؟   آنقدر خوابت را دیده‌ام که بازوانم عادت کرده‌اند سایه‌ات را در آغوش کشند و یکدیگر را بیابند، بی آن که گردِ تنت پیچیده‌باشند اگر با واقعیت ِتو که روزها …

ادامه‌ی مطلب