خانه | مدیریت سایت

مدیریت سایت

شورای تحریریه‌ی سایت «خانه‌ی شاعران جهان»، مرکب از مترجمان، ویراستاران و فیلمسازان سایت است. از سال ۱۳۸۵ شمسی تا به امروز، این شورا - مرکب از اعضای فعال آنتولوژی- مجموعه‌ی سایت را مدیریت کرده است.

فراخوان و پیامی در آغاز سده

حدود پانزده سال پیش، خانه‌ی شاعران جهان، با آرمانی و رویایی آغاز شد: تا پاسِ حرمت شعر بداریم و زبان‌مان را در آغوش گشاده و سخاوتمند شاعران زبان‌های دیگر لمس کنیم. چون هر آرمان و رویایی، فرازها داشتیم و نشیب‌ها، اما هنوز زنده‌ایم. در آغاز سده‌ای دیگر، برآنیم که بمانیم و پرتوان‌تر از همیشه، در کنارتان بخوانیم و بسرائیم و …

ادامه‌ی مطلب