"چسلاو میلوش" tag

مکالمه با ژان

بیا درباره فلسفه حرف نزنیم، رهایش کن، ژان.
یک خروار …

چه اندک

چه اندک گفتم.

روزها کوتاه بودند.

روزهای کوتاه.

شب های …

تحلیل تنهایی

نگهبان کانال هایی طولانی در میان صحرا؟

ارتش یک نفره …

رویارویی

به پیش می تاختیم از میان دشت های یخزده در …

بچه اروپا

۱

ما که ریه هایمان را از شیرینی روز پر …

گزارش

تاریخ حماقت من چندین و چند جلد خواهد شد.

برخی …

نه از آن من

تمام عمرم تظاهر به اینکه دنیای ایشان از آن من …

در سن و سالی مشخص

می خواستیم به گناهانمان اعتراف کنیم، اما هیچ شنونده ای …

پنجره

از پنجره سپیده دم را نگریستم

و درخت سیب نورسته …

فراموش کن

 

فراموش کن عذابی

.که به دیگران داده ای

فراموش …

تقدیم نامه

تویی که نمی توانم نجاتت دهم

به من گوش کن.…

تکلیف

با ترس و لرز، فکر می کنم سرشار می کردم …

معنی

وقتی بمیرم، واگشت دنیا را می بینم.

روی دیگر، در …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.