قالب وردپرس درنا توس
خانه / بایگانی نویسنده و مترجم: شاعر ناشناس (صفحه 6)

بایگانی نویسنده و مترجم: شاعر ناشناس

بند-باز

چهره‌ات، محله-ی-مه-تاب مهتاب-ی-از-محله-ی-چهره-ات چهره-ی-سرخورده-ی-مدرنِ-خیابان سرخوردگیِ-مدرنِ-خیابانِ-چهره-ات من را دوباره ترسیم کن چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو! چهره‌ات، شبیه-یک-ناشناس همچون ناشناسی-شبیه-چهره-ات چهره‌ای با دو-مردمک-در-چشم مردمکِ-چشم-ها-در-چهره-ات من را دوباره ترسیم کن چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو! چهره‌ات، فعل-ی-برای-تشریح فعلِ-چهره-ی-بیست-سالگیِ-ما رویای شاعر در پر-ها-ی-پرواز-ت پری برای پرواز-ت-بر-رویا-ی-شاعر من را دوباره ترسیم کن چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو! چهره‌ات با سینه-ی-سرخ-در-گذرگاه گذرگاهِ-سرخِ-سینه-دربرابرِ-چهره-ات تردیدِ-جسد-در-میانه-ی-نگاه میانه-ی-تردید-در-چشمِ-جسد من را دوباره ترسیم کن چهره‌ام را دوباره بکش، پیکاسو! چهره‌ات، بند-باز-بر-پیاده-رو پیاده-رو-ی-چهره-ی-بند-باز ساقه‌ای علف در چشم-های-آرمیده-بر-بازوی-خیابان فعلی در سنگ-فرشِ-تک-رنگِ-پیاده-رو من …

ادامه‌ی مطلب