معرفی معین بسیسو

اثری از‫:‬

 

معین بسیسو، شاعرونمایشنامه نویس وانقلابی معاصر عرب درسال ۱۹۲۶ در غزه فلسطین به دنیا آمد . او ازجمله تاثیر گزارترین ومهم ترین شاعران عرب به حساب می آید که بهمراه محمود درویش وسمیحقاسم به نوعی مثلث شعر مقاومت مردم فلسطین رابنا گذاشته است . معین بسیسو درمصرزندگی کرده است ودر دهه پنجا به فاصله دوبار به خاطر فعالیتهای آزادیخواهانهومبارزات خود ازسوی  دولت مصر به زندانرفته است . او شاعر بزرگی ست که مفاهیم درشعر او طراوتی تازه دارد ونگاه او بادیگر شاعران عرب اندکی متفاوت است . بسیسو شاعری ست که هیچ عرصه ای را ازشعر دورنمی کند ، خود او در  جایی نوشته است کهشعرعصاره تمامی مفاهیم است  ونباید آن رادراسارت مفهومی خاص قرارداد.بسیسو در ۲۳ ژانویه ۱۹۸۴ درلندن چشم ازجهان فروبست  .

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.