پرسش بی‌پاسخ

اثری از‫:‬ ,


اگر من تنها بازمانده قبیله تاسمانی بودم
آخرین نفر در جهان
که به زبان قبیله‌ام
سخن می‌گفتم
(درست مثل او)

اگر این را می‌دانستم و باور داشتم
(آخر چه کسی می‌تواند
زبانی رو به زوال را باور کند)
و اگر با کشتی مرا به لندن می بردند
تا در قفسی نمایش‌ دهند
(مثل او)
تا جماعت کنجکاو روندگان به موزه و باغ وحش را
سرگرم کنم،

و اگر در میان تمام این آدمهای خیره
که با انگشت مرا به هم نشان می‌دهند و می‌خندند
و از خود صداهایی در‌می‌آوردند بی‌معنی
فقط یک نفر بود که انگار فکر می‌کرد،
یک زن، که انگار همدل بود

و شاید از روی غریزه می‌شد
تنها یک کلمه را بفهمد،
اگر می‌شد تنها یک کلمه را از مرگ نجات دهم
کلمه‌‌ای که دانستن‌اش موضوع مرگ و زندگی باشد
باید ازمیان میله‌های نافهمی مشترک
عبور کنم و کدام کلمه را بر زبان آورم؟

آن کلمه کدام کلمه می‌تواند باشد؟

یادداشت خود را بفرست

لطفن اسم خود را وارد کنید

ورود اسمتان ضروری است.

لطفن یک ایمیل واقعی وارد کنید

یک آدرس ایمیل ضروری است

پیام خود را وارد کنید

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.