پیمان غلامی

خوشآمد گویی به گلها | پاره های دوم

خوش آمدگویی به گلها:
نرگسهایِ زرد
تعمیده شده در روغنِ …

خوشآمد گویی به گلها | پاره های یکم

پُر میکنم آنچه خالی ست

خالی میشوم از آنچه پُر …

چنگ‌اندازی به پوچی


«چنگ‌اندازی به پوچی» شعرِ بلندی‌ست از جان جیورنو، که بعنوانِ …

Persian Anthology of World Poetry © 2017 تمام حقوق محفوظ است.

تمام حقوق برای خانه‌ی شاعران جهان و مترجمان سایت محفوظ است.